فن گستر هوا و اقلیم
خسارت کمتر ، زندگی بهتر ، با کاربست داده ها و اطلاعات هواشناختی و اقلیم شناختی

توصیه های

اقلیمی /کوتاه مدت

واحد

 

سالیانه

سی روزه

چهارده روزه

پنج روزه

سه روزه

روزانه

سرمازدگی

5500000

500000

350000

200000

130000

50000

تنش دمایی

5500000

500000

350000

200000

130000

50000

باران

2600000

220000

120000

41000

28000

10000

برف

2600000

220000

120000

41000

28000

10000

تگرگ

2600000

220000

120000

41000

28000

10000

نیاز ابی

2600000

620000

360000

210000

150000

52000

لیست ادوات هواشناسی

شرح

مشخصات

قیمت

واحد

ایستگاه هواشناسی ویژه باغی

باتوجه به مشاوره با بخش تخصصی مشخصات تعیین میگردد

560000000

1

ایستگاه هواشناسی

 

باتوجه به مشاوره با بخش تخصصی مشخصات تعیین میگردد

560000000

1

ایستگاه هواشناسی ویژه زنبورداری

باتوجه به مشاوره با بخش تخصصی مشخصات تعیین میگردد

580000000

1